Yerevan routes

Yerevan Routes ծրագրային հավելվածը շատ հեշտ է օգտագործման համար: Հավելվածի միջոցով Դուք կարող եք ստանալ տեղեկատվություն Երևան քաղաքի բոլոր տրանսպորտային միջոցների մասին: Հնարավորությունները՝
ՀԵՇՏ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Ստանալ տեղեկատվություն Երևան քաղաքի բոլոր տրանսպորտային միջոցների մասին
Ձեր գտնվելու վայրի ընտրությունը քարտեզի միջոցով
Երթուղային տրանսպորտի որոնում տվյալ դիրքից վերջնակետի ընտրության միջոցով
Տրանսպորտային միջոցի տվյալների դիտումը ընթացիկ կամ ընտրված դիրքից կախված
Տրանսպորտային միջոցի երթուղու հետագծի դիտում
Տրանսպորտային միջոցի մանրամասն տվյալների դիտում (օր. միջ. արագություն և այլն)
Բազմապատուհանային աշխատանքի հնարավորություն

The application Yerevan Routes is very easy to use, with application you can get information about all transports in the city of Yerevan. Features:
EASY TO USE.
Get information about all transport routes in the city of Yerevan
Select your location via Map
Choose a destination using the map and find the transport route
Find a transport using the current or selected location
Drawing transport route on the map
View more details about selected transport (ex. avg. speed etc.)
Multiwindow support