ggTaxi

Հավելվածը հնարավորություն է տալիս կառավարել տաքսին, սեփական մեքենայի նման:

- Մեքենան պատվիրել առանց զանգի:

-Նախորոք նշել, թե ինչ վարք եք ակընկալում վարորդից, օրինակ` վարորդը չծխի, չխոսի, երաժշտություն չմիացնի, շտապ մոտենա և այլն:

- Պատվերն ընդունելու դեպքում տեսնում եք մեքենայի մոտենալը հեռախոսի էկրանին:

- Վարորդները ռեյտինգարվում են, կարող եք գնահատել վարորդին, իսկ բացասական գնահատական ստացած վարորդն այլևս չի մոտենա Ձեզ և պատվերներ չի ստանա:

- Կարող եք մեքենայով երեխային ուղարկել, և քարտեզով հետևել, թե որտեղով է գնում մեքենան և երբ է տեղ հասնում:- Հնարավորություն կա մեր մեքենայով որևէ իր ուղարկել ու քարտեզով հետևել մեքենայի հետագծին:

ggTaxi is your ultimate way of ordering taxi in Armenia.Yerevan is the first city where we have launched the application.

- Order car without calling;

- Car will come within 15 minutes and you can track it's location on the map in real time;

- Rate your journey, which will help the system to improve the quality of the service;

- Track your car via your smartphone;