Armenian Predictionary

ai.type keyboard ստեղնաշարային համակարգի հայկական բառերի համակարգ, որը գրված մի քանի տառերից կարող է առաջարկել գրվող բառի մի քանի տարբերակներ:

Սույն կցորդն օգտագործելու համար պետք է նաև նեռբեռնել և տեղադրել ai.type keyboard հավելվածը:

With over 20 million downloads, aitype Keyboard is now available in Armenian as well. For FREE!

ai.type replaces your default Android keyboard with a powerful, fully customised keyboard! ai.type enables next word prediction, completion, correction, spelling and grammar check as you type. It includes built in emoji support and hundreds of themes, It’s among the 10 leading productivity apps in over 35 countries.

Download this FREE language pack to use it with your ai.type Keyboard in Armenian. You’ll be able to type much faster with our world leading next word prediction, completion and correction self learning technology. The ai.type Keyboard makes a perfect tool that learns your typing patterns then predicts and corrects your typing- as you type. Try it out now for FREE!

After installing the Armenian language pack, open your ai.type Keyboard settings menu from the ai.type application or by long clicking the menu button on your ai.type Keyboard (bottom left area) then press “languages”. Inside languages, please select Armenian under the ‘Installed’ section. Once installed, you can switch between languages by swiping the Space key right or left from your keyboard.

Please rate our Armenian language pack on Google Play if you liked it! (-:

The Armenian language pack requires ai.type Keyboard 3.0.0 and above (either Plus or Free)

Tag: ai.type Keyboard free, ai.type Keyboard Plus, ai.type Emoji Keyboard plugin, ai.type keyboard